ANBI

St. Mars der Muzikanten
RSIN: 858390486 KvK: 70603472
P.a.: Delistraat 6, 2022 ZB Haarlem
Email: organisatie@marsdermuzikanten.nl
Voorzitter : Vacant
Penningmeester : Han Brants
Secretaris : Yvonne Borstel

Beleidsplan  zie beleidsplan
Beloningsbeleid  De bestuursleden genieten geen financieel voordeel uit hoofde van het vervullen van hun functie. Er zal geen vacatiegeld betaald worden aan de bestuurders. De in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten kunnen aan hen worden vergoed, waartoe het bestuur richtlijnen kan uitgeven. 
Doelstelling De stichting stelt zich ten doel:het bevorderen van de ontwikkeling en beleving van ‘levende’ amateurmuziek in de regio Haarlem, met name door het (jaarlijks) organiseren van de Mars der Muzikanten en andere uziekevenementen in Haarlem en omgeving.
De stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.
Activiteiten De Mars de Muzikanten is een jaarlijks terugkerend evenement, dat in 2022 voor de 63ste keer gehouden wordt. Oorspronkelijk een optreden voor de gemeente Haarlem in het kader van de subsidieregelingen voor Cultuur. Sinds 2007 georganiseerd door de Federatie van Haarlemse Amateur Muziekkorpsen. In 2018 is de Stichting Mars der Muzikanten opgericht. Deze stichting neemt de taken over van de Federatie wat betreft het organiseren van de Mars der Muzikanten en eventuele andere evenementen op het gebied van de amateur muziek beleving. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en culturele ANBI
Financiele verantwoording  
                                                 Balans per 11 januari 2018  (Oprichtingsbalans)               Banksaldo  €     2,206.22 Kapitaal  €    2,206.22                        €     2,206.22    €    2,206.22